Close

Naše služby

Při  komplexním  vedení účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy využívám ekonomický a účetní software STEREO. Při zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd pro právnické i fyzické osoby poskytuji úplný účetní a mzdový  servis, včetně elektronické komunikace s úřady.


Tento servis zajišťuje:


Podvojné účetnictví a daňová evidence
 • Zavedení systému účetnictví
 • Sestavení účetní osnovy
 • Majetková evidence včetně karet majetku
 • Zpracování daňových a účetních odpisů hmotného a nehmotného majetku
 • Kontrola účetních dokladů
 • Zpracování a zaúčtování dokladů
 • Sestavení a podání kontrolního hlášení k DPH
 • Sestavení podkladů pro daň z přidané hodnoty a podání přiznání k DPH
 • Vyhotovení měsíční a roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní uzávěrce) včetně elektronického podání na obchodní rejstřík
 • Vedení pokladní knihy, evidence pohledávek a závazků, vedení knihy faktur
 • Vedení daňové evidence
Mzdová agenda a personalistika
 • Výpočet mezd podle měsíčních a hodinových sazeb
 • Výpočet dávek nemocenského pojištění
 • Vedení mzdové agendy (mzdové listy, rekapitulace mezd, výplatní listiny)
 • Vyhotovení přihlášek a odhlášek zaměstnanců pro OSSZ, ZP, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce
 • Podání měsíčních přehledů pro sociální a zdravotní pojištění, vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • Provedení ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u zaměstnanců
 • Provedení ročního vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • Provedení ročního vyúčtování srážkové daně
Ostatní služby
 • Vypracování daňového přiznání právnických a fyzických osob
 • Zpracování přiznání k silniční dani a výpočet záloh
 • Na základě podkladů vytvoření knihy jízd a výpočet cestovních náhrad
 • Zastupování při jednáních a kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách
 • Vyhotovení daňových a účetních listin (např. ve formátu PDF pro sbírku listin)
 • Ostatní služby a plnění dle vzájemné dohody

Ceník služeb

Cena účetních a daňových služeb je stanovena individuálně na základě vzájemné dohody dle rozsahu a náročnosti vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování mzdové agendy. Cenu je možno stanovit paušální částkou za měsíc nebo stanovení ceny na základě počtu položek v účetnictví. Pro představu nabízím orientační ceny následujících položek:

Účetnictví (podvojné účetnictví)
Pohyb (položka) účetního deníku
     15 Kč
Minimální měsíční paušál
 2500 Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně příloh)
 3000 Kč
Zpracování DPH měsíc
   300 Kč
Zpracování kontrolního hlášení k DPH měsíc
   300 Kč
Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Položka peněžního deníku
     12 Kč
Minimální měsíční paušál
 1500 Kč
Přiznání k dani z příjmů FO (včetně přehledů OSSZ a  ZP)
 1350 Kč
Zpracování DPH měsíc
   300 Kč
Zpracování kontrolního hlášení k DPH měsíc
   300 Kč
Mzdová agenda
Měsíční sazba za osobu
  200 Kč
Personální agenda /nástup , propuštění/ osoba
  200 Kč
Roční vyúčtování daně závislá činnost
  300 Kč
Roční vyúčtování daně srážková daň
  300 Kč